Uprawnienia i kompetencje

AKCEPT Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o. o. od 1993 roku świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi w obszarze rachunkowości, finansów i organizacji podmiotów gospodarczych.


AKCEPT Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 662.


Podstawowym przedmiotem działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest wykonywanie czynności rewizji finansowej, do których należy badanie i przeglądy sprawozdań finansowych oraz inne usługi poświadczające.

 

Przedmiotem działalności jest również:

  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
  • doradztwo podatkowe;
  • prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
  • działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;
  • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;
  • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;
  • świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Działamy w oparciu bogate doświadczenia zespołowe i indywidualne oraz gruntowną wiedzę merytoryczną zdobytą podczas wieloletniej praktyki.


Wspomagamy przedsiębiorstwa firmy i instytucje różnej wielkości, o odmiennym statucie prawnym i działające w różnych sektorach gospodarki, urzędy i organizacje użyteczności publicznej, placówki medyczne i edukacyjne, spółdzielnie mieszkaniowe, fundacje i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.


Specjalizujemy się w badaniach i przeglądach sprawozdań finansowych instytucji oraz firm z różnorodnych branży, jak również audytach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, PFRON czy Budżetu Państwa.


Oferowane usługi staramy się dostosować do rodzaju i wielkości prowadzonej przez Państwa działalności, a przebieg współpracy układamy zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami.

ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin
tel./fax 0-63 243 82 08
tel. 0 668 300 366
e-mail: akcept@kn.onet.pl
www: www.akcept-konin.pl