Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych są podstawą naszej działalności.


Badania i przeglądy sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

W trakcie badania stosujemy także własne metody i techniki badania, wynikające z naszego wieloletniego doświadczenia.


Badania i przeglądy sprawozdań finansowych przeprowadzane są przez zespoły audytorskie, w skład których wchodzą doświadczeni biegli rewidenci oraz aplikanci/asystenci. Całokształt prac audytorskich weryfikowany jest przez wyznaczonego doświadczonego biegłego rewidenta. „AKCEPT” Biuro Biegłych Rewidentów Spółka z o.o., biegli rewidenci oraz aplikanci/asystenci badając sprawozdania finansowe spełniają warunki bezstronności i niezależności określone w art. 66 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości.


Wynikiem badania sprawozdania finansowego jest opinia oraz raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego.

W opinii wypowiadamy się czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z określonymi w ustawie zasadami rachunkowości i czy jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i umową, a także czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuacje majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki.


Zaletą świadczonych przez nas usług jest stały kontakt Klienta z biegłym rewidentem od momentu podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego do sporządzenia sprawozdania finansowego oraz możliwość konsultowania z nim problemów i wątpliwości, pojawiających się przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin
tel./fax 0-63 243 82 08
tel. 0 608 124 496
e-mail: akcept@kn.onet.pl
www: www.akcept-konin.pl