Audyty środków unijnych

Jednym z podstawowych celów usługi audytu projektów współfinansowanych ze środków unijnych jest uzyskanie dowodów pozwalających w sposób jednoznaczny ocenić, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie, a także potwierdzenie, że poniesione przez beneficjenta wydatki są kwalifikowane we wszystkich istotnych aspektach i zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego.

Zakres audytu finansowego środków unijnych – w zależności od rodzaju projektu – może polegać na sprawdzeniu m.in.:

  • prawidłowości realizacji projektu – zgodności założeń opisanych we wniosku oraz umowie o dofinansowanie z rzeczywistym działaniem,
  • dokumentacji dotyczącej projektu
  • realizacji zadań zgodnie z harmonogramem
  • zasadności poniesionych wydatków – sprawdzenie czy wydatki są kwalifikowane oraz czy zostały poniesione i wykazane zgodnie z przepisami prawa,
  • wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu,
  • zasad dotyczących promocji i reklamy projektu,
  • prawidłowości sposobu archiwizacji dokumentów,
  • prawidłowości stosownych procedur przetargowych,
  • prawidłowości procedur udzielania pomocy publicznej.

Efektem prac audytora jest przekazanie Jednostce opinii, raportu lub sprawozdania z przeprowadzonego audytu.

Kontrole wydatków publicznych

„AKCEPT” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. zatrudnia osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240).


W zakres kontroli 5% wydatków publicznych wchodzi przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych a także prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur przyjętych w jednostce.


Zwieńczeniem kontroli wydatków publicznych jest przygotowane przez audytora sprawozdanie, które oprócz danych formalnych dotyczących Jednostki kontrolowanej, zawiera informacje o ustalonym stanie faktycznym, określenie ewentualnych uchybień z podaniem ich przyczyn i skutków, a także zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin
tel./fax 0-63 243 82 08
tel. 0 608 124 496
e-mail: akcept@kn.onet.pl
www: www.akcept-konin.pl