Audyty projektów

Jednym z podstawowych celów usługi audytu projektów jest uzyskanie dowodów pozwalających w sposób jednoznaczny ocenić, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie, a także potwierdzenie, że poniesione przez beneficjenta wydatki są kwalifikowane we wszystkich istotnych aspektach i zostały poniesione zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego.

Zakres audytu finansowego – w zależności od rodzaju projektu – może polegać na sprawdzeniu m.in.:

  • prawidłowości realizacji projektu – zgodności założeń opisanych we wniosku oraz umowie o dofinansowanie z rzeczywistym działaniem,
  • dokumentacji dotyczącej projektu
  • realizacji zadań zgodnie z harmonogramem
  • zasadności poniesionych wydatków – sprawdzenie czy wydatki są kwalifikowane oraz czy zostały poniesione i wykazane zgodnie z przepisami prawa,
  • wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu,
  • zasad dotyczących promocji i reklamy projektu,
  • prawidłowości sposobu archiwizacji dokumentów,
  • prawidłowości stosownych procedur przetargowych,
  • prawidłowości procedur udzielania pomocy publicznej.

Efektem prac audytora jest przekazanie Jednostce opinii, raportu lub sprawozdania z przeprowadzonego audytu.

ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin
tel./fax 0-63 243 82 08
tel. 0 668 300 366
e-mail: akcept@kn.onet.pl
www: www.akcept-konin.pl