Usługi księgowe

„AKCEPT” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. proponuje kompleksową obsługę Przedsiębiorców w zakresie rachunkowości na zasadzie outsourcingu lub na życzenie w siedzibie klienta.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • opracowywanie i doskonalenie polityki rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dostarczanych przez Klienta dokumentów źródłowych,
 • sporządzanie okresowych raportów finansowych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowywanych zgodnie z wymogami ustawy z dania 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Księgowość podatkowa
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • terminowe dostarczanie deklaracji i sprawozdań do właściwych organów.

Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowo – płacowych
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i innych form zatrudnienia,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • sporządzanie i terminowe wysyłanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • przygotowywanie miesięcznych raportów dla pracowników ZUS RMUA,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Nadzór nad księgami rachunkowymi

Świadczymy usługi w zakresie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych przez Państwa ksiąg rachunkowych pod kątem ich zgodności z przyjętymi do stosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz ustawą o rachunkowości.

Nadzór nad księgami rachunkowymi obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości ujmowania dokumentów księgowych w księgach rachunkowych, kontrolę prawidłowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, kontrolę prawidłowego ujęcia w księgach umów leasingowych, kontrolę sporządzanych rejestrów dla celów podatkowych i deklaracji podatkowych.

ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin
tel./fax 0-63 243 82 08
tel. 0 668 300 366
e-mail: akcept@kn.onet.pl
www: www.akcept-konin.pl