Audyt podatkowy

Audyt podatkowy
Jednym z rodzajów usług świadczonych przez „Akcept” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. przeprowadza audyty podatkowe, przedmiotem których jest badanie rozrachunków publiczno – prawnych. Celem audytu podatkowego jest sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości prowadzonych przez Jednostkę rozliczeń podatkowych w zakresie:
  • CIT podatku dochodowego od osób prawnych,
  • PIT podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • VAT podatku od towarów i usług,
  • podatków lokalnych,
  • ZUS - składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Pozostałe usługi

Wykonujemy także inne usługi atestacyjne, m. in.
  • badanie planów połączeń i podziałów firm,
  • badanie planów przekształceń firm,
  • ekspertyzy i opinie ekonomiczno – finansowe,
  • usługi atestacyjne.

ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin
tel./fax 0-63 243 82 08
tel. 0 608 124 496
e-mail: akcept@kn.onet.pl
www: www.akcept-konin.pl